Enkät för effektivare dispenshantering

Effektiv hantering av transportdispenser är av stor vikt för mobilkranbranschen och dess kunder. För att få ett större underlag om hur branschen uppfattar hanteringen av dispenser, ber vi dig som söker dispenser att fylla i vår enkät.

Både Mobilkranföreningen och Sveriges Åkeriföretag står bakom enkäten som riktar sig till er som söker dispenser. Enkäten är öppen till 10 maj.

Länk till enkäten.

Kranlyft och specialtransporter utgör en väsentlig del av samhällets behov av att säkerställa byggnation och viktiga samhällsfunktioner, ofta relaterade till infrastruktur, byggnader, försvar och energiförsörjning. Planering och genomförande av dessa transporter kräver hög kompetens och noggrann planering, särskilt med tanke på att godset kan vara stort och kräva komplicerade åtgärder. Ibland kan det även uppstå akutsituationer som kräver snabb och effektiv hantering.

För godstransporter med större dimensioner krävs dispensbeslut från antingen Trafikverket eller kommunen. Syftet med dessa dispensbeslut är att säkerställa att infrastrukturen är tillräckligt dimensionerad och kan skyddas.

Mobilkranföreningen och Sveriges Åkeriföretag delar behovet av att förenkla dispenshanteringen och minska handläggningstiderna. Båda branschorganisationerna ser potential till förbättringar både på kort och lång sikt. Båda organisationerna har noterat att handläggningstiderna hos Trafikverket har blivit längre på senare tid. Långa handläggningstider skapar svårigheter i planeringen och utförandet av denna typ av transporter.

Vi välkomnar Regeringens uppdrag till Trafikverket att utreda möjliga förenklingar och effektiviseringar av undantagsprocessen, samtidigt som kvaliteten i hanteringen bibehålls och utan att riskera skador på infrastrukturen eller minskad trafiksäkerhet. Trafikverket ska redogöra för möjligheterna att, helt eller delvis, överta ärendehandläggningen och fatta beslut om de undantag som för närvarande hanteras av kommuner. Detta uppdrag ska redovisas för Regeringen senast den 17 juni.