Rapport från årsstämman 2020

Mobilkranföreningens årsstämma hölls för första gången som en telefon- och videokonferens via Microsoft Teams den 24 april 2020. Bakom varsin skärm deltog 15 medlemmar. 

På grund av de särskilda omständigheterna hölls stämman endast av expeditionskaraktär. Inga nya förslag hade inkommit och närmaste verksamhet i styrelse och utskott kommer fortsatt att ske genom Microsoft Teams.

En ny styrelse valdes för året 2020. Anette Pettersson fortsätter som ordförande tillsammans med styrelsen om sju ledamöter. Mer information om styrelsen finns här. Stämman fastställde även resultat- och balansräkningen per den 31 december 2019.

Styrelsen är positiva till att vi lär oss att arbeta mer med virtuella kommunikationsverktyg och tror att det kan leda till en mer effektiv föreningsverksamhet. Vi kommer fortsätta att kommunicera främst via Microsoft Teams i styrelsen och i utskotts- och arbetsgrupperna.

Föreningsprotokoll och stämmobilagor finns tillgängligt i föreningens teamsgrupp. Hör av dig till kansliet om du vill ha tillgång till dokumenten eller om du vill lära dig mer om Teams.