Trafikverket träffar medlemsföretag

Dynamiska digitala dispenser och generella vägnätsdispenser.

Den 2 maj träffades Thomas Holmstrand, enhetschef Trafikverket och Stefan Ekstam, A-lyft AB i Göteborg för samtal om hur vi gemensamt kan modernisera mobilkranföretagens villkor och samtidigt värna infrastrukturen.

Mobilkranföretagens kunder har ofta en bristande kunskap om att det krävs dispens från Trafikverket för att framföra en mobilkran på statlig väg. En dispenshandläggare går igenom önskad färdväg och föreslår eventuella ändringar utefter rådande väg- och väderförhållanden. Handläggaren är alltså en fysisk person och beroende på arbetsbörda tar handläggningen olika lång tid. Det kan vara en utmaning när handläggaren har hög arbetsbelastning, kunden beställer ett jobb med kort varsel och mobilkranföraren behöver ett snabbt besked (så kallad taxikörning).

En annan utmaning är att Trafikverkets karta i systemet Trix och verkligheten inte alltid är överens. En viss väg kan heta en sak i Trix och något helt annat i kommunens kartsystem. Eller saknas helt. De olika systemen kan också ha olika brytpunkter där vägar och gator byter namn.

Stefan föreslår, istället för att som idag få anvisningar om vilken väg du får ta, att kanske kunna söka en regional dispens för stor-Göteborg, stor-Stockholm och stor-Malmö, på låt säga tre månader, med information var du inte får åka?

Thomas funderar över en lösning med länsdispenser. För hela landet skulle det innebära 21 länsdispenser. – Vi ger gärna, men hur säkerställer vi att det sköts på rätt sätt?  En lösning för detta kan vara digitala verktyg med GPS-stöd. Detta kan även användas vid underhållsplaneringen för de vägar och broar som belastas mest. Dessutom krävs att kommunerna är med i matchen, så vi kan bygga ihop det statliga vägnätet med kommunala stråk (som till exempel idag finns i de förenklade samråden mellan Trafikverket och många kommuner).