Råd till kranägare vid val av stöldförebyggande åtgärder

Information från Mobilkranföreningens försäkringsutskott.

Gör regelbundet en individuell bedömning av företagets behov av stöldpreventiva åtgärder. Åtgärderna ska värderas och anpassas efter företagets riskprofil. Väg samman de positiva och negativa effekterna till en helhetsbild. Glöm inte att totalkostnaden omfattar investering, installation, underhåll, administration etc.

Exempel på kriterier vid val

 • Produkten är i enlighet med EU-direktiv och produktstandarder
 • Produkten är godkänd av försäkringsbolaget
 • Skydd mot upptäckt (ex. att kablage döljs väl), störning (ex. hur lätt en spårsändare kan slås ut) och manipulation (försvåras ex. om installation är olika på varje kranmodell)
 • Obs! att ett eftermonterat skydd kan vara mer komplicerat att installera men detta kan samtidigt försvåra ett stöldförsök till följd av att montering skiljer sig på varje krantyp.
 • Kombinationslösningar för startspärr, spårsändare, stöldlarm etc.
 • Användarvänlighet för kranföraren, stabil installation
 • Risk för störning av extern utrustning, ex. på en byggarbetsplats
 • Installationstid, tillgänglighet och underhållsservice
 • Garantier från tillverkare/installatör, konsekvenser CE-märkning, utfärdande av anläggningsintyg vid installationen för ev. kommande försäkringsärenden
 • Priser och totalkostnad

Inom Mobilkranföreningens försäkringslösning

 • Ska ett stöldskydd följa Thatchams standard enligt försäkringsbolaget HSB eller godkännas av HSB
 • Har HSB accepterat ett undantag från kravet på mekaniskt brytning av bränsletillförsel
 • Ska ett anläggninsgintyg skrivas i samband med installationen för ev. kommande försäkringsärenden.
 • Bör installatören ta över garantin för startsystemet från krantillverkaren

Standarder för stöldskydd

I Sverige ska normalt larm och stöldskydd provas av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och certifieras enligt TFFN 801 (larm) och TFFN 901 (stöldskydd) av Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC). Provningsintygen från SBSC återfinns på http://www.sbsc.se. Men avseende fordonslarm och fordonsstöldskydd är det den engelska motsvarigheten, Thatcham som kommer bli defacto standard även i Sverige. SSF:s krav på stöldskydd motsvarar Thatchams, däremot stämmer inte direktivet för fordonslarmet riktigt överens. Normen från Thatcham kommer att innebära att ett stort antal system som säljs på den svenska marknaden idag inte blir godkända framöver.

I Sverige har det heller inte funnits någon norm att följa på den tunga fordonssidan, för eftermonterat larm och startspärr, SSF normen har endast gällt för personbil. I normen TFFN 801 (fordonslarm) och i TFFN 901 (startspärr/immobiliser) refererar man till EU direktiven 95/56/EG bil VI larm, bil V stöldskydd (tidigare 75/61/EEC) och 95/54/EG (70/156/EEG) för att uppfylla kraven. Från årsskiftet 2008/09 blir Thatchams normer gällande på personbilssidan även för de svenska försäkringsbolagen och SSF godkända produkter anses som godkända fram till intyget går ut, därefter måste produkten testas enligt Thatcham.

Arbete med en produktstandard pågår inom Anläggningsmaskiner, standardförslaget heter ISO 22448 Anti Theft System, Classification performance. Holland är drivande i arbetet. Thatchams standard för stöldskydd (immobiliser) bygger på automatisk aktivering (passively set) samt frånkoppling av minst två elektriska kretsar.

Åtgärder som försvårar stöld

Installation av olika stöldskyddsprodukter är inte det enda sättet att försvåra stölder, ett ökat säkerhetstänkande i stort kan vara avgörande.

 • Rapportera omedelbart alla tillbud till föreningen, tex. ett inbrott i hytt, dokument som stulits etc. Föreningen informerar alla medlemmar med SMS!
 • Gör en regelbunden riskbedömning, tänk efter var dina kranar står på natten, vilka möjliga flyktvägar det finns, risk för upptäckt, nyckelhantering etc.
 • Behåll en hög vaksamhet, se över och kontrollera regelbundet skalskydd som lås, grindar, staket etc.
 • Försvåra för tjuven: parkera andra fordon runt kranen, fäll ner stödben, res bom, ta ur huvudstömbrytare etc. – använd din fantasi!
 • Varna och informera byggarbetsplatser, kollegor, åkare, bärgare, närliggade färjerederier, gränsövergångar m.fl. Sprid föreningens stöldvarning – se dokument nedan
 • Samarbeta med Larmtjänst som har webbsidesadress www.larmtjanst.se
 • Samarbeta med Trygghetscentrum, ett brottsförebyggande nätverk för företagare. Vid ett eventuellt stöldförsök skickas ett SMS/MMS larm om stölden eller viktig info ut till ett otal medlemmar, tullstationer och länspolisområden som försvårar för tjuven att ta sig ut ur landet. Läs mer i dokumentet nedan och på www.trygghetscentrum.se
 • Läs råden från försäkringsgivaren HSB i informationsbladet nedan

Dokument

HSB Insurances guidelines – Security Improvement for Mobile Cranes

HSB Engineering Insurance Limited guidelines: Risk Improvement Options for Mobile cranes and similar equipment.

Trygghetscentrums nätverk för entreprenadbranschen

Information och erbjudande om samarbete med Trygghetscentrums brottsförebyggande nätverk för företagare. Se även www.trygghetscentrum.se.

Mobilkranföreningens stöldvarning

Ett informationsblad att sätta upp i depån.

Krav på mobilkranleverantörer

Mobilkranföreningen ställer följande krav på mobilkranleverantörerna:

 • Alla mobilkranar ska fr o m 2009 levereras med en startspärr
 • Tekniska specifikationer ska tillhandahållas och uppdateras löpande till försäkringsbolaget HSB och till svenska försäkringsgivare, med f k till Mobilkranföreningen
 • Startspärr ska följa EU direktiv och ev. kommande produktstandard
 • Installationer ska döljas väl, kablage ska smälta in med befintliga
 • Bistå för att underlätta installation av externa system om dessa fungerar mer effektivt för kranägaren
 • Nära samarbete med branschen för att förhindra nya stölder
 • Stoppa alla leveranser av tillbehör till stulna kranar samt förhindra att orginalnycklar kan bli åtkomliga för obehöriga