Mobilkranföreningen träffar Riksdagens trafikutskott

Mobilkranföreningen har sedan en tid diskussioner med Trafikverkets Transportdispensenhet om efterlevnaden av de generella dispenserna. Nyligen hade vi Lyftspecialister, tillsammans med åkare och maskinentreprenörer, ett möte med Trafikverket ansvariga tjänstemän. Det finns en samsyn om att problematiken är betydligt större. Hela tillstånds – och dispenssystemet medför stora logistiska och miljömässiga problem hos företagen, utan att skydda de vägar som inte tål tung trafik.

Våra kunder kräver snabba insatser och tjänster, handläggningstiden för dispenser är, främst hos kommunerna, inte anpassad till samhällets och näringslivets krav. Samrådet mellan Trafikverket och kommunerna tar lång tid och blir en administrativ börda för den sökande. Dispensbeslut ges per fordon (registreringsnummer) och hindrar kranföretagen att använda samma beslut för likvärdiga kranar med likartade tyngder. För att komma vidare behöver branschen, i samverkan med politiker och myndigheter, hitta gemensamt lösningar. De lösningar vi pekar på är en ökad samordning och digitalisering:

Teknisk utveckling och digitalisering för att minska väntetiden orsakad av den manuella handläggningen.

-Ett fördefinierat dispensvägnät istället för dispens för sträcka A till B, vägnätet åskådliggörs genom en digital karttjänst Online information om maximal belastning per vägsträcka/bro som synkas mot olika krantypers belastning och tillåten hastighet

-Det statliga och kommunala, liksom vägnätet mellan storstädernas kommuner, samordnas i en IT-tjänst för dispenstransporter

-Dispens ges för likvärdiga kranmodeller och inte baserat på registreringsnummer.

Som ett första steg har Mobilkranföreningen träffat vice ordförande i Riksdagens trafikutskott, Anders Åkesson (c). Anders erbjöd sig att ordna ett rundabordssamtal 10 april i Riksdagshuset med berörda politiker och branscher/organisationer. Ett stopp för de generella dispenserna skulle i stor omfattning påverka Sveriges Byggindustrier. Vi samverkar här med Catharina Elmsäter Svärd som sedan tidigare är väl insatt i frågan..