Mobilkranföreningen i Riksdagen 16 maj

Mobilkranars framkomlighet — en förutsättning för byggmarknaden, det var ämnet för ett rundabordssamtal i riksdagen torsdagen den 16 maj.

Anders Åkesson (C), vice ordförande i riksdagens trafikutskott, bjöd in till mötet som syftade till att diskutera hur tillstånds- och dispenssystemet för mobilkranar och andra dispenstransporter kan förbättras.

Vid mötet deltog även politikerna Jimmy Ståhl (SD) och Thomas Morell (SD), som är ledamöter i riksdagens trafikutskott. Från Stockholms kommun deltog Cecilia Wallenius Nyman och från Trafikverket, Thomas Holmstrand. Branschorganisationerna representerades av Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier; Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag; Jenny Forssell, Mobilkranföreningens kansli; Per Ihrmark, konsult Mobilkranföreningen och Anette Pettersson, Flens Byggmaskiner och ordförande i Mobilkranföreningen.

Vid mötet diskuterades hur nuvarande system för transportdispenser, för breda, långa och tunga fordon, kan förbättras för att vara i takt med samhällsutvecklingen. Branscherna inledde med att beskriva utmaningarna med dagen system, och behovet att snabbt få transporttillstånd för att serva industri och samhälle med maskintjänster. Väghållarna berättade om sin viktiga uppgift i att skydda infrastrukturen och att ge service till de transportörer som framför dispensfordon.

Sveriges 290 kommuner har, som väghållare, en viktig roll och ett ansvar att handlägga transportdispenser för tunga, breda och långa transporter. Kommunernas tillgänglighet och kunskap är varierande. Trafikverkets handläggning är relativt snabb, men handläggningstiden förlängs ofta när kommunerna ska tillfrågas och svara. De flesta transporter sker både på det statliga och kommunala vägnätet, och varje väghållare ansvarar för att ge tillstånd för sitt vägnät.

Det framfördes önskemål från branscherna om ett förbättrat IT-stöd för att ansöka på endast ett ställe (så kallad One Stop Shop), för både statliga och kommunala vägar. Det förväntas ge en snabbare hantering av ansökningarna och en bättre tillgänglighet. När kommunernas hantering brister eller drar ut på tiden, finns det risk att transporten framförs utan dispens på det kommunala vägnätet. En mobilkran kan inte stå still för att dispensbeslutet dröjer, det innebär alldeles för höga kostnader

Frågor ställdes också om möjligheter att låta kommunerna delegera till Trafikverket att handlägga dispensansökningar för det kommunala vägnätet, och om kommunerna bättre kan nyttja Trafikverkets kompetens och expertis i transportdispensfrågor.
Förslag framfördes att ta fram en ”mobilkrankarta” som visar tillåtna fordonsvikter och broar med begränsningar för tunga fordon. Genom att kartlägga vägnätet för olika typfordon, istället för som nu dispensbeslut för varje fordonsindivid, förväntas en effektivare hantering. En jämförelse gjordes med det så kallade BK4-vägnätet som nu är under utarbetande.

Politikerna ställde också frågan till väghållarna hur beredskapen är för akuta händelser som olyckor, där mobilkranar snabbt behöver fram för bärgning.
Vid mötet diskuterades också den tekniska nyutvecklingen, som innebär både digital teknik i fordon som ombordvägning och GPS-spårning, och ökad digital tillgänglighet till information om vägnätet. En samsyn i den digitala hanteringen förväntas ge förutsättningar för en snabbare hantering av transportdispenser. Mycket förväntas kunna uppnås med ökad samordning mellan väghållare och branschen.

Text & bild Jenny Forsell